Vedtægter

Vedtægter for Troense Beboerforening 

§ 1.

Foreningen har til formål at formidle beboernes ønsker om den fremtidige udvikling i Troense og at medvirke til fremme af fællesskab blandt beboerne i Troense.

§ 2.

Foreningen skal sikre en stadig kontakt med de offentlige myndigheder, således at ændringer i vejanlæg, belysning, offentlig beplantning og bebyggelse m.m. kan forelægges beboer-foreningen, inden de bringes til udførelse.

§ 3.

Med det formål at udbrede kendskabet til og interessen for bygningshistorie og æstetiske værdier ved bygninger, bybillede og landskaber i og omkring Troense samt for områdets maritime kulturarv kan foreningen iværksætte aktiviteter, herunder tilvejebringe særlige midler til specifik støtte heraf.

Foreningens bestyrelse varetager administrationen af særlige midler og der udarbejdes særskilt regnskab og tilvejebringelsen og brugen heraf.

 

Pæreskudeprojektet disponerer over egne midler, som står på projektets særskilte konto.

 § 4.

Som medlem af foreningen kan optages personer, der er bosiddende indenfor de i § 5 anførte områder a) til g).

§ 5.

Foreningens bestyrelse består af 14 medlemmer, idet der fra hvert af følgende områder vælges 2 repræsentanter:

  1. Badstuen – Grønnedal – Grønningen.
  2.  Thorsvang – Thorseng – Thorseng Allé – Ydunshave
  3.  Nybyvej – Troensevej – Fr. Juelsvej – Grev Moltkes Vej – Clara Frijs Vej
  4. Strandgade – Krogvej – Pilekrogen – Eskærvej
  5. Grønnegade – Gyden – Rosenvej
  6. Slotsalléen – Eghavevej– Lodsvej – Jydevej – Nørreskovvej
  7. Troense Strandvej – Tjørnevænget

 

Ved vakante pladser kan bestyrelsen, indtil næste generalforsamling, supplere med medlemmer bosiddende i andre områder.

 

§ 6.

Der afholdes en årlig generalforsamling i marts måned, som indvarsles senest 3 uger i beboerforeningens forårsprogram.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3) Aflæggelse af regnskab.

4) Fastlæggelse af kontingent.

5) Valg til bestyrelsen.

6)  Valg af formand.

7) Valg af 2 revisorer.

8) Indkomne forslag.

9) Eventuelt.

Emner, herunder forslag der ønskes optaget og behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.

Bestyrelsesrepræsentanterne vælges for en periode af 2 år. Formanden vælges for 1 år ad gangen blandt de valgte repræsentanter.

På den årlige generalforsamling afgår halvdelen af repræsentanterne, men genvalg kan finde sted.

Der vælges endvidere 2 revisorer for 1 år ad gangen

Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden supplerer bestyrelsen sig for den resterende del heraf med et medlem fra den fratrædendes område.

§ 8.

Bestyrelsen har ansvar for foreningens midler og ledelse. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fordeling af arbejdet.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

§ 9.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab revideres af de på den årlige generalforsamling valgte revisorer.

§ 10.

Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen 14 dage inden en generalforsamling.

Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker dette, kan ændringen finde sted.

Bestyrelsen kan beslutte at udskyde ændringen til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 30 medlemmer ønsker dette.

Foreningen kan opløses ved almindeligt flertal blandt medlemmerne, og eventuelle midler overgår til et lokalt humanitært formål.

 

Vedtaget på generalforsamling den 19. marts 2019