Vedtægter

Vedtægter for Troense Beboerforening

 

 § 1

Foreningen har til formål at formidle beboernes ønsker om den fremtidige udvikling i Troense og at medvirke til fremme af fællesskab blandt beboerne i Troense.

 

§ 2

Foreningen skal sikre en stadig kontakt med de offentlige myndigheder, således at ændringer i vejanlæg, belysning, offentlig beplantning og bebyggelse m.m. kan forelægges beboer-foreningen, inden de bringes til udførelse.

 

§ 3

Med det formål at udbrede kendskabet til og interessen for bygningshistorie og æstetiske værdier ved bygninger, bybillede og landskaber i og omkring Troense samt for områdets maritime kulturarv kan foreningen iværksætte aktiviteter, herunder tilvejebringe særlige midler til specifik støtte heraf.

Foreningens bestyrelse varetager administrationen af særlige midler og der udarbejdes særskilt regnskab.

 

Pæreskudeprojektet disponerer over egne midler, som står på projektets særskilte konto.

 

 § 4

Som medlem af foreningen kan optages personer, der er bosiddende indenfor de i § 5 anførte områder a) til g).

 

§ 5

Foreningens bestyrelse består af 14 medlemmer, idet der af de femmødte ved foreningens generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer med bopæl i hvert af følgende områder:

a) Badstuen – Grønnedal – Grønningen

b) Thorseng – Eskærvej – Thorseng Allé

c) Nybyvej – Troensevej – Fr. Juelsvej – Grev Moltkes Vej

d) Strandgade – Krogvej – Pilekrogen – Ydunshave

e) Grønnegade – Gyden – Rosenvej– Jydevej – Nørreskovvej – Slotsalléen – Eghavevej

f) Mærskgården – Lodsvej – Troense Strandvej – Tjørnevænget

g) Clara Frijs Vej – Eskærhaven – Thorsvang

 

Ved vakante pladser kan bestyrelsen, indtil næste generalforsamling, supplere med medlemmer bosiddende i andre områder.

 

§ 6

Der afholdes en årlig generalforsamling i marts måned, som indvarsles senest 3 uger forinden i beboerforeningens fysisk omdelte beboerinfo og i elektroniske medier.

Generalforsamlingens dagsorden er:

1) Valg af dirigent.

2) Valg af referent.

3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

4) Aflæggelse af regnskab.

5) Fastlæggelse af kontingent.

6) Valg til bestyrelsen.

7)  Valg af forperson.

8) Valg af 2 revisorer.

9) Indkomne forslag.

10) Eventuelt.

Emner og forslag, der ønskes optaget og behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag til vedtægtsændring skal udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen, hvor den skal behandles.

 

§ 7

Bestyrelsesrepræsentanterne vælges for en periode af 2 år. Forpersonen vælges for 1 år ad gangen blandt de valgte repræsentanter.

På den årlige generalforsamling afgår et bestyrelsesmedlem fra hvert område, men genvalg kan finde sted.

Der vælges endvidere 2 revisorer for 1 år ad gangen

Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig for den resterende del heraf med et medlem fra den fratrædendes område hvis muligt.

 

§ 8

Bestyrelsen har ansvar for foreningens midler og ledelse. Bestyrelsen konstituerer sig med næstforperson, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og fordeling af arbejdet.

Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

§ 9

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskab revideres af de på den årlige generalforsamling valgte revisorer.

 

§ 10

Forslag til ændring af foreningens vedtægter skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen 14 dage inden en generalforsamling.

Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ønsker dette, kan ændringen finde sted.

Bestyrelsen kan beslutte at udskyde ændringen til ekstraordinær generalforsamling, hvis bestyrelsen eller 30 medlemmer ønsker dette.

Foreningen kan opløses ved almindeligt flertal blandt medlemmerne, og eventuelle midler overgår til et lokalt humanitært formål.

 

 

 

Vedtaget på generalforsamling den 29. marts 2022

 

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Vi opdaterer dig på begivenheder og andre events i Troense